EVENT​

Digital Strategies: Developing the Future of Healthcare in Wales

Digital Strategies: Developing the Future of Healthcare in Wales

Starts at:

Wednesday, 14 April 2021 - 10:00
GMT

Ends at:​

Wednesday, 14 April 2021 - 12:00
GMT

Digital Strategies: Developing the Future of Healthcare in Wales

A closer look at how health organisations in Wales are developing and implementing their new digital strategies.

Strategaethau Digidol: Datblygu Dyfodol Gofal Iechyd yng Nghymru

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr glywed gan dri sefydliad Iechyd Cymru sy’n datblygu neu’n gweithredu strategaethau digidol newydd gan amlinellu eu gweledigaethau ar gyfer trawsnewid darpariaeth gofal iechyd trwy dechnoleg a dulliau digidol.

Ni fu map ffordd glir sydd yn nodi sut y bydd Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth yn mabwysiadu technoleg ddigidol i drawsnewid sut y bydd yn darparu gwasanaethau gofal iechyd erioed yn fwy hanfodol nag yn awr, gan adeiladu ar y newidiadau mewn diwylliannau ac arferion gwaith a grëwyd gan y pandemig. Rydym i gyd yn gwybod bod yn rhaid i ni newid yn sylfaenol sut mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i wneud y mwyaf o adnoddau, symud gofal yn nes at adref a chefnogi pobl i reoli eu lles eu hunain.

Yn y digwyddiad hwn byddwch yn clywed gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sydd yn, neu wedi yn ddiweddar datblygu strategaethau digidol i helpu eu sefydliadau i nodi, defnyddio a chynnig yr offer a’r gwasanaethau digidol cywir.

Dan gadeiryddiaeth Bob Hudson, Cadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru, byddwn yn clywed gan:

  • Allan Wardhaugh, Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adeiladu System Iechyd a Gofal Dysgu: Stwff, Staff a Newid Addasol
  • Andy Haywood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, ar ddatblygu strategaeth ddigidol newydd yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru newydd
  • Stephen Frith, Cyfarwyddwr Rhaglen, Gwasanaethau Digidol i Gleifion a’r Cyhoedd, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Digital Strategies: Developing the Future of Healthcare in Wales

This event provides an opportunity for attendees to hear from three Welsh Health organisations who are developing or implementing new digital strategies, outlining their visions for the transformation of healthcare delivery through digital technology and approaches. 

A clear roadmap identifying how a Health Board or Trust is going to adopt digital technology to transform how it will deliver healthcare services has never been more essential than now, building on the shifts in cultures and working practices created by the pandemic. We all know that we have to fundamentally shift how healthcare is delivered to maximise resources, move care closer to home and support people to manage their own wellbeing. 

At this event you will hear from Cardiff and Vale UHB and the Welsh Ambulance Service NHS Trust, who have recently or are developing digital strategies to help their organisations identify, use and offer the right digital tools and services. 

Chaired by Bob Hudson, Chair of Digital Health and Care Wales, we will hear from:

  • Allan Wardhaugh, CCIO, Cardiff and Vale UHB – Building a Learning Health and Care System: Stuff, Staff and Adaptive Change
  • Andy Haywood, Director of Digital at Welsh Ambulance Service NHS Trust, on the development of the new WAST digital strategy. 
  • Stephen Frith, Programme Director, Digital Services for Patients and the Public, NHS Wales Informatics Service

Event

Previous Related Events

No data was found

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *