News

Subministrament d'un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.

Subministrament d’un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.
Funding
Member News, Funding news

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la contractació d’un programari/sistema pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants i el manteniment corresponent al producte.

La font de les dades és el SIMDCAT que emmagatzema i permet compartir les imatges mèdiques digitals generades pels centres del SISCAT.

El sistema ha de garantir que tingui el menor impacte possible en les eines del SISCAT i de les entitats proveïdores i que la solució adoptada permeti donar resposta als requeriments de la Directiva 2013/59/EURATOM i el Reial Decret 601/2019. D’aquesta manera es garanteix la conformitat de tot el sistema, ja que l’eina s’haurà construït amb les aportacions i necessitats de tots els implicats que participen i sobretot permetrà garantir disposar de la informació de referència i assegurar la seguretat i la robustesa del sistema i de la comunicació de les dades dels pacients des de les entitats proveïdores del sistema sanitari català i dels sistemes corporatius de CatSalut. 

També haurà de permetre que les entitats proveïdores (entitats del sector públic adscrites al CatSalut) que requereixin més informació i capacitats puguin adquirir aquells mòduls del software de gestió de dosi de forma complementària al sistema objecte d’aquesta contractació.

NEWS​

Related News

No data was found

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *