News

Consulta Preliminar al Mercat per a la licitació d'un sistema d'informació transaccional de Farmàcia

Consulta Preliminar al Mercat per a la licitació d’un sistema d’informació transaccional de Farmàcia
Funding
Member News, Funding news

L’objecte d’aquesta consulta és obtenir informació tècnica de quines possibilitats existeixen d’aprovisionar els elements pel desenvolupament d’un sistema d’informació transaccional de farmàcia integrat i interoperable a nivell del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Tot i que el focus és específicament l’entorn ambulatori, es pretén conèixer també les possibilitats del sistema objectiu per desenvolupar-se en un entorn de farmàcia intrahospitalària. També és objecte de la present consulta tenir coneixement sobre preus de mercat, així com les condicions que el mercat està disposat a oferir. 

Aquest sistema d’informació ha de permetre el desenvolupament d’aplicacions de prescripció, validació farmacèutica, preparació, dispensació i administració de medicaments que integrin totes les dades i processos relatius a l’MHDA. 

A més, també ha de permetre la vinculació amb l’RPT-MHDA, el registre de pacients i tractaments que té com a finalitat recollir de manera sistematitzada la informació d’utilització de l’MHDA i les variables clíniques que permeten conèixer els resultats d’efectivitat i seguretat en l’ús d’aquests medicaments en la pràctica clínica habitual, així com el grau d’adherència als criteris establerts pel PHF.

Finalment, aquest sistema d’informació també ha de poder oferir als professionals eines de suport, validacions i regles de negoci per tal de facilitar la gestió dels tractaments, fomentar l’ús racional dels medicaments i extreure coneixement relatiu a l’ús, l’efectivitat, la seguretat i l’eficiència dels productes farmacèutics.

Amb tot l’esmentat, l’objectiu final és avançar per obtenir un pla terapèutic únic que integri tots els tractaments ambulatoris del pacient. 

El transaccional de farmàcia s’haurà de desenvolupar en el marc del projecte de l’Historial Electrònic de Salut de Catalunya (HES), projecte que s’està desenvolupant per part del Servei Català de la Salut (CatSalut) i que té com a objectiu disposar d’un repositori funcional i tècnic de tota la informació rellevant del ciutadà que cal enregistrar i compartir al llarg del sistema sanitari. Els fulls de ruta han de preveure el seu desenvolupament i implantació com a màxim fins a final de 2023, sense possibilitat de demora.

NEWS​

Related News

No data was found

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *